24 жовтня 2008

 

А Н А Л І З

стану виконання посадовими особами вимог антикорупційного законодавства та проведену

роботу щодо запобігання і протидії корупції у 2019 році

 

З метою належної реалізації антикорупційної політики райдержадміністрацією організована і здійснюється робота в напрямку запобігання корупції.

Районною державною адміністрацією двічі на рік здійснюється та розміщується на сайті аналіз стану виконання державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування району вимог антикорупційного законодавства. Аналітична інформація з рекомендаціями щодо покращення цього напрямку роботи доводиться до посадових осіб на відповідних нарадах та навчаннях в райдержадміністрації.

Комісією з оцінки корупційних ризиків, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.03.2019 р. № 73, проведена робота з оцінки корупційних ризиків у райдержадміністрації. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації направлений структурним підрозділам райдержадміністрації.

Крім того, розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 червня 2013 року №191 “Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців району та врегулювання у разі його виникнення” (зі змінами від 26.09.2018 р. № 1427) затверджені відповідні заходи. Про виконання заходів райдержадміністрація щоквартально інформує облдержадміністрацію.

Розроблений та погоджений головою райдержадміністрації план роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Чернігівської районної державної адміністрації на 2019 рік.

Головою райдержадміністрації затверджені заходи щодо запобігання і виявлення корупції у Чернігівській районній державній адміністрації на 2019 рік.

Для здійснення заходів у межах і формах, визначених чинним законодавством, для запобігання корупції у районній державній адміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 квітня 2016 року № 51-к (зі змінами від 26.09.2018 р. № 34-к) визначена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

У межах реалізації превентивних заходів, спрямованих на попередження корупційних проявів на державній службі, значна увага приділялась питанням ґрунтовного вивчення державними службовцями органів виконавчої влади діючого антикорупційного законодавства України.

Проводиться роз’яснювальна робота серед державних службовців райдержадміністрації, її структурних підрозділів щодо заборон і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.

Запроваджений обов’язковий періодичний розгляд на колегії, нарадах, навчаннях апарату райдержадміністрації, семінарах сільських, селищних голів, у державних установах та організаціях, де працюють державні службовці, питань комплексного виконання антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу, заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них.

Питання стану виконання посадовими особами вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання і протидії корупції в районі розглянуто у жовтні 2019 року на засіданні Колегії районної державної адміністрації. За результатами Колегії прийняті відповідні рішення.

З метою запобігання та протидії корупції серед державних службовців та посадових осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності видано розпорядження голови райдержадміністрації від 30 жовтня 2019 року № 305 «Про роботу щодо запобігання та протидії корупції».

Для забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо захисту викривачів видано розпорядження голови райдержадміністрації від 22 листопада 2018 року № 1770 «Про роботу з особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції», розроблений та затверджений Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Чернігівської райдержадміністрації.

Відповідно до п.4 ст. 53 Закону України ,,Про запобігання корупції” забезпечено умови для повідомлень працівниками (викривачі) та іншими громадянами про порушення вимог цього Закону, розмістивши на сайті райдержадміністрації для їх звернень електронну адресу та телефон. Для забезпечення інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією з керівництвом району забезпечений прямий телефонний зв'язок та проводяться “гарячі лінії”. Гарантії державного захисту викривачів доведені до посадових осіб райдержадміністрації.

Крім того, відповідні посадови особи райдержадміністрації попереджені під підпис про заборону розголошувати інформацію, що міститься у повідомленнях про корупцію, яка надходить до райдержадміністрації, та відповідальність за розголошення такої інформації.

У районній державній адміністрації забезпечено безумовне дотримання та виконання норм спеціального законодавства, що регулюють правовідносини у сфері надання адміністративних послуг, з виключенням будь-якого приватного інтересу при прийнятті рішень та контроль за своєчасністю подання декларацій.

Вжиті заходи та організована робота щодо належного забезпечення інформаційно-технічного супроводу, вчасного подання державними службовцями райдержадміністрації електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік.

Структурним підрозділам райдержадміністрації та сільським, селищним головам направлені листи щодо забезпечення проведення роботи з вказаного вище питання, декларування та корупційних ризиків.

Крім того, звернуто увагу керівників на дотримання вимог статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» щодо перевірки факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

Проте, одна особа, яка звільнилася з відповідної посади в райдержадміністрації, несвоєчасно подала електрону декларації, хоча була попереджена про необхідність виконання вимог чинного законодавства. Про факт несвоєчасного подання даною особою електронної декларації повідомлено голову райдержадміністрації та Національне агентство з питань запобігання корупції.

Працівникам райдержадміністрації доведено про необхідність інформування Національне агентства у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування та про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та відповідальність за невиконання цих вимог.

Проводиться роз’яснювальна робота серед працівників райдержадміністрації щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» в частині забезпечення невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення. Особи, які призначаються на відповідні посади, попереджаються про їх обов’язкове повідомлення щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення відповідних обставин - негайного вжиття заходів щодо їх усунення.

Проведено підготовчу роботу до здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів шляхом застосування зовнішнього контролю за виконанням завдання. У поточному році зафіксовано 132 випадки конфлікту інтересів, які були врегульовані. Поряд з тим, про факт можливого неврегульованого реального конфлікту інтересів повідомлено в.о. голови райдержадміністрації та Національне агентство з питань запобігання корупції.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, попереджаються про встановлені законодавством обмеження, які пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

При прийомі на державну службу дотримуються умови конкурсного відбору, одним із критеріїв оцінювання при цьому є знання антикорупційного законодавства, а також проводиться бесіда з кандидатами з питань службової діяльності.

Претендентів на посади державних службовців, в обов’язковому порядку, ознайомлюють з Попередженням про встановлені законодавством України обмеження для державних службовців та із Загальними правилами поведінки державного службовця.

Працівники райдержадміністрації (структурних підрозділів) попереджені про кримінальну та адміністративну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації систематично оновлюються антикорупційні матеріали рубрики “Запобігання проявам корупції”.

Здійснені заходи із запровадження електронного цифрового підпису для зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями. У райдержадміністрації функціонує система електронного документообігу, в якій реєструються вхідна та вихідна кореспонденція, отримана через електронну пошту, у тому числі шляхом сканування документів на паперових носіях. Поряд з цим, райдержадміністрацією впроваджено реєстрацію власних рішень у зазначеній вище системі. Розпорядження, видані головою райдержадміністрації, реєструються загальним відділом та з питань контролю в системі електронного документообігу з подальшим їх опублікуванням на сайті райдержадміністрації для ознайомлення громадськості з ними.

Організовано роботу щодо запобігання конфлікту інтересів державних службовців, в тому числі під час розгляду звернень громадян, юридичних та фізичних осіб.

Забезпечено невідкладну реєстрацію заяв та скарг громадян, що надходять до райдержадміністрації, та повний всебічний їх розгляд.

Усі пропозиції, заяви і скарги, що надійшли, приймаються та реєструються у день їх надходження, а ті, що надійшли у неробочий день та час, - наступного після нього робочого дня в Журналі реєстрації звернень громадян.

Порядок роботи зі зверненнями громадян регулюється Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в районній державній адміністрації ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на головного спеціаліста юридичного відділу, по роботі з персоналом та зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації. Усі пропозиції, заяви і скарги, що надійшли, приймаються та централізовано реєструються у день їх надходження, а ті, що надійшли у неробочий день та час, - наступного після нього робочого дня в журналах. Конверти (вирізки з них) зберігаються разом з пропозицією, заявою, скаргою. Облік особистого прийому громадян ведеться у журналах.

Письмове звернення, отримане через Інтернет, засоби електронного зв’язку (електронне звернення) перед реєстрацією роздруковується на папері. Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу, яка розміщується на офіційному сайті організації. Журнальна форма реєстрації пропозицій, заяв і скарг та обліку особистого прийому громадян допускається в організаціях з річним обсягом надходження до 600 пропозицій, заяв та скарг і такою ж кількістю звернень громадян на особистому прийомі.

Протягом звітного періоду до районної державної адміністрації надійшло 658 письмових звернень громадян. На особистому прийомі до керівництва районної державної адміністрації звернулось 27 громадян. Не допускається направлення скарг громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Двічі на рік стан роботи зі зверненнями громадян в районній державній адміністрації розглядається на засіданні Колегії районної державної адміністрації, за результатами якої надаються необхідні доручення та рекомендації. На офіційному сайті районної державної адміністрації (окремій сторінці) систематично розміщуються (оновлюються) узагальнені відомості по організації роботи із зверненнями громадян, графік особистого прийому громадян керівниками району, роз’яснення щодо порядку подання письмових звернень, висвітлення актуальних питань, з якими громадяни звертаються до керівництва району на особистих прийомах, під час проведення виїзних приймалень, прямих телефонних ліній зв’язку. На сторінках районної газети «Наш край» розміщується інформація про дату та час проведення «гарячих» ліній телефонного зв`язку з керівниками, начальниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації. Періодично, з метою поліпшення роботи із зверненнями громадян, були проведені перевірки організації роботи із зверненнями громадян та ведення журналів особистого прийому громадян та письмових звернень громадян у сільських, селищних радах, структурних підрозділах райдержадміністрації. За результатами перевірок відповідальним за даний напрямок роботи надані методичні консультації та рекомендації щодо роботи із зверненнями громадян.

Працівники районної державної адміністрації під підпис попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», усі звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не перевищує сорока п'яти днів.

У районі проводиться робота, спрямована на формування у мешканців району негативного ставлення до фактів корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у протидії корупції. При райдержадміністрації створена Громадська рада, до компетенції якої входить обговорення проектів рішень, розпоряджень та програм районної ради та райдержадміністрації.

На веб-сайті райдержадміністрації запроваджена рубрика «Консультації з громадськістю», на якій проводяться громадські обговорення та консультації.

З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року №547 «Про питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», продовжується практика винесення на розгляд громадськості проектів регуляторних актів райдержадміністрації та оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації, планів роботи райдержадміністрації на тиждень, місяць, квартал, рік.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації забезпечено:

доступ запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.05.2013 року № 251 «Про доступ до публічної інформації»;

виконання районною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України, ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію і знаходяться у володінні районної державної адміністрації, та запитів на публічну інформацію;

- направлення запитів на публічну інформацію належному розпорядникові відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації »;

- надання консультацій та роз’яснень запитувачам публічної інформації.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації існує окрема вкладка під назвою «Доступ до публічної інформації», де всі бажаючі можуть ознайомитись з порядком доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, формою запиту на отримання публічної інформації, системою обліку документів, які містять публічну інформацію, та переліком відомостей, що становить службову інформацію.

З метою реалізації Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» фінансове управління зареєструвалось на порталі «Є-дата», до якого вноситься інформація про використання публічних коштів, а саме зберігається звітність, база договорів та актів.

Щомісячно на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публікується інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Чернігівській райдержадміністрації. За звітний період до райдержадміністрації надійшло 59 запитів на публічну інформацію (11 – від громадян, 48 – від юридичних осіб).

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», доручень Президента, уряду України та обласної державної адміністрації працює Центр надання адміністративних послуг. Зазначена робота дозволяє зменшити кількість безпосередніх контактів юридичних та фізичних осіб з посадовцями, що, в свою чергу, сприяє зменшенню можливості виникнення конфлікту інтересів та, в кінцевому варіанті, значному зниженню корупційних ризиків у сфері дозвільних процедур.

Центр надання адміністративних послуг працює згідно з Законом України «Про адміністративні послуги» та у своїй роботі керується Положенням про Центр надання адміністративних послуг, Регламентом роботи Центру та Переліком адміністративних послуг.

Забезпечення суб’єктів звернень інформацією про вимоги та порядок надання адміністративних послуг здійснюється шляхом інформаційних та технологічних карток, розміщених в Центрі, інформації на веб-сайті райдержадміністрації. Постійно оновлюється на веб-сайті райдержадміністрації інформація щодо процедур надання адміністративних послуг, переліку документів необхідних для отримання адміністративних послуг.

Одним з основних завдань Центру є організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості звернень заявників. Це відповідно до існуючих документів від 10 до 30 днів. За звітний період Центром надано 3251 послуга та 406 консультацій.

На навчанні апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації у поточному році розглянуті питання: про виконання вимог Закону України ,,Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю; стан виконання вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції в 2018 році; типи декларацій та відповідальність за подання недостовірних відомостей у декларації; проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності райдержадміністрації; забезпечення організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»; передбачену законодавством адміністративну та дисциплінарну відповідальність за неповідомлення у встановлених законом випадках про наявність конфлікту інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів; передбачені ЗУ «Про запобігання корупції» обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконання функцій держави та відповідальність за порушення законодавства; зміни в антикорупційному законодавстві; повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента та суттєві зміни в майновому стані; про стан виконання заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Крім того, 26 лютого 2019 року у райдержадміністрації відбувся тематичний короткотерміновий виїзний семінар Чернігівського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування “Забезпечення ефективності протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування”. У роботі семінару-тренінгу взяли участь керівництво райдержадміністрації, посадові особи апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації та закладів району (всього 58 осіб).

26.11.2019 року уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в апараті районної державної адміністрації пройшла підвищення кваліфікації в м. Київ за загальною короткостроковою програмою «Запобігання та виявлення корупції – практика застосування» та «Фінансовий контроль – проблемні питання».

Поряд з тим, 15 працівників райдержадміністрації брали участь у безкоштовному навчальному онлайн-курсі «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» та отримали відповідні сертифікати про успішне закінчення онлайн – курсу.

Працівники райдержадміністрації пройшли навчання та перепідготовку в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації (15 посадових осіб), а також 6 осіб брали участь 23 квітня 2019 року у тематичному короткотерміновому семінарі «Забезпечення ефективності та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» .

З метою здійснення дієвого контролю за фактами порушень антикорупційного законодавства в райдержадміністрації запроваджено банк даних про державних службовців, притягнутих до адміністративної відповідальності за вказане правопорушення. Судовим органам та ГУНП в Чернігівській області з цією метою направлені листи райдержадміністрації про надання інформації про вищевказаних правопорушників.

Протягом поточного року до райдержадміністрації не надходила інформація про факти притягнення посадових осіб райдержадміністрації до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння.